KARİYER

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliğinin sağlanması, bu kapsamda eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin gözden geçirilmesi ile personel temini ve personelin değerlendirilmesi için yetki, sorumluluk ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, MİTAŞ Grup Şirketleri’nde hizmet sözleşmesi ile çalışan tüm personeli ve insan kaynakları faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler esas olarak MİTAŞ Enerji bünyesindeki İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yerine getirilir, ancak öngörülen durumda MİTAŞ Grup Şirketleri bu faaliyetlerden ilgili olanları kendileri yerine getirebilir.

Yabancı personel ve belirli veya belirsiz süreli hizmet sözleşmeli personelin sözleşmelerinde yer almayan hususlarda da bu prosedür hükümleri uygulanır.

2.1. Saklı Hükümler

4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile çalışma hayatını ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Prosedür Hükümleri bu prosedür dışında saklıdır.

3. REFERANSLAR

ISO 9001:2008 Madde 6.2
ISO 14001:2004 Madde 4.4.2
OHSAS 18001:2007 Madde 4.4.2
TS EN ISO/IEC 17025:2010 Madde 5.2  TS ISO/IEC 27001:2013 Madde A.7

4. YÖNTEM

4.1. Personel Seçme ve Yerleştirme 4.1.1. Temel İlke

MİTAŞ’ta personel seçme ve yerleştirme temel ilkesi, hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri ve davranış) sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak çalışanlara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

4.1.2. Personel İhtiyacının Belirlenmesi

MİTAŞ’ta personel ihtiyacı, mevcut personelin verimsiz çalışması veya ayrılması, yeni bir organizasyonel yapılanmaya gidilmesi ya da var olan yapıda değişiklik yapılması, üstlenilen işlerin artması, gelecek için eleman yetiştirilmesi gibi sebeplerle ortaya çıkabilir ve bölüm yöneticileri veya şirketlerin üst yönetimleri tarafından talep edilebilir.

Ortaya çıkan personel ihtiyacı için bölüm yöneticisi tarafından doldurulan ve üst yönetim tarafından imzalanan ‘Personel Talep Formu’ İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilir. Personel Talep Formu’nda personelin talep edildiği grup şirketi, çalışacağı bölüm, personelin ünvanı, talep nedeni, personelin sahip olması gereken nitelik (eğitim düzeyi, yabancı dil seviyesi, iş deneyimi vb.) bilgileri bulunur.

Talep edilen personel ihtiyacının karşılanması için nasıl bir yöntem izleneceği de üst yönetim tarafından belirtilebilir. Bu yöntem talep edilen personel niteliklerine yönelik mevcut iş başvurularının gözden geçirilmesi, üye olunan insan kaynakları internet sitesi veri tabanında ilan açmadan arama yapılması, üye olunan on-line insan kaynakları internet sitesinde ilan açılması, gazetelerin insan kaynakları ekine ilan verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçı olabilir.

Seçme ve İşe Alım:

İnsan Kaynakları Bölümü kendisine teslim edilen Personel Talep Formu’ndaki bilgilere göre ve istenen yönteme uygun olarak personel bulma işlemini başlatır. Talep edilen herhangi bir yöntem yoksa aşağıdaki sıralama ile işlemler yapılır :

Talep edilen personel niteliklerine yönelik mevcut iş başvurularının gözden geçirilmesi,
Üye olunan insan kaynakları internet sitesi veri tabanında ilan açmadan arama yapılması,  Üye olunan insan kaynakları internet sitesinde ilan açılması,
Gazetelerin insan kaynakları ekine ilan verilmesi.

Bu sıralamada herhangi bir yöntem ile sonuç alınmaması halinde takip eden yöntem uygulanır.

Bu işlemler sonucu elde edilen iş başvuruları / özgeçmişler İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş profiline ve talep edilen personel niteliklerine göre gözden geçirilir ve ilk eleme yapılır.

İlk elemeyi geçen başvurular, ikinci gözden geçirme ve mülakat yapılacak adayların belirlenmesi için bu gözden geçirmeyi yapması için belirlenen kişiye elden veya mail ile gönderilir. Bu kişinin yapacağı değerlendirme ve üst yönetimin görüşünü alması neticesinde mülakat yapılacak adaylar belirlenir ve mülakat tarih ve saatinin ayarlanması için İnsan Kaynakları Bölümü bilgilendirilir.

İnsan Kaynakları Bölümü mülakat yapılacak adayları arar ve görüşmeyi yapacak kişilerin müsaitlik durumlarını göz önünde tutarak mülakat tarih ve saatini kesinleştirir; ayrıca mülakatın yapılacağı yeri belirleyerek görüşmeyi yapacak kişiye/kişilere bildirir.

Mülakata gelen adaylar İnsan Kaynakları Personeli tarafından karşılanarak görüşme yerine alınır ve daha önce MİTAŞ İş Başvuru Formu doldurmamışsa doldurtulur,İngilizce bilgisi ölçülecekse yazılı İngilizce testi yapılır ve pozisyonun bir gereğiyse İngilizce konuşma mülakatı uygulanır. Mülakata alınan tüm adaylar için, ilgili yasa, düzenleme ve etiğe göre iş gereksinimleri, erişilecek bilginin sınıflandırılması ve alınan risklerle orantılı olarak geçmiş doğrulama kontrolleri mülakat sırasında değerlendirilir. Mülakat esnasında bir şüphe oluşması durumunda, adayın eski çalıştığı yerleri ve/veya referansları arama ile inceleme yoluna gidilir. İnsan Kaynakları Personeli adayla ön görüşmeyi yapar ve mülakatı yapacak kişi veya kişilerin görüşme yerine gelmesi sağlanarak veya adayla birlikte yetkili kişinin yanına gidilerek mülakatın yapılmasını sağlar. Ön görüşmeler mümkün olduğunca tüm adaylar için yapılır; ancak asıl mülakatı yapacak yetkili kişinin, ön görüşmenin gerekli olmadığını bildirmesi veya İnsan Kaynakları Personeli’nin programının uygun olmaması gibi sebeplerle ön görüşmeler yapılmayabilir.

Mülakatta adayın alacağı sorumluluklar, görev kapsamı, çalışma koşulları ve kendisiyle ilgili diğer beklentiler hakkında sözlü bilgilendirme yapılır. Aynı şekilde adayın nitelikleri, bilgi ve tecrübeleri, beklentileri ve hedefleri öğrenilerek ilgili göreve uygunluğu konusunda fikir edinilir. Mülakat sonucu aday ile ilgili görüşler Mülakat Değerlendirme Formu’na yazılır ve iç değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucu gerekirse adayla (ilk görüşmede bulunmamışsa) üst yönetimin de bulunacağı ikinci bir mülakata karar verilebilir ve bunun organize edilmesi için İnsan Kaynakları Bölümü bilgilendirilir. Mülakat(lar) sonrası Mülakat Değerlendirme Formu, İş Başvuru Formu / özgeçmiş ile birlikte İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilir.

Görüşülen adayların nitelikleri aşağıdaki kriterlerde gözden geçirilerek göreve en uygun olan belirlenir.

Eğitim yeterliliği, iş deneyimi, yabancı dil bilgisi, özel eğitim/sertifikasyon, analitik düşünce, iletişim ve etkileme, gelişime açıklık, stres altında çalışabilme, isteklilik/kararlılık, ikna yeteneği, takipçilik, dışa dönüklük/sosyal, takım çalışmasına yatkınlık, sözel beceriler ve eleştiriye açıklık.

İşe alınacak personelin aşağıdaki şartları sağlaması, karar aşamasında gözetilir.

 • Personel Talep Formu’nda belirtilen işin gerektirdiği eğitim, bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip olmak,

 • Personel Talep Formu’nda belirtilen görevin gerektirdiği bazı özel durumlar dışında, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

 • İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak.

  Belirlenen aday için MİTAŞ Enerji üst yönetimine pozisyon, düşünülen ücret ve adayla ilgili diğer bilgiler iletillir nihai ve herhangi bir aksi görüş yoksa adayın bilgilendirilmesi ve işe başlaması için İnsan Kaynakları Bölümü bilgilendirilir.

  İnsan Kaynakları Bölümü adayı arayarak önerilen pozisyon için kabul edildiğini, öngörülen işe başlama tarihini, deneme süresini ve ücretini sözlü olarak bildirir. Bu aşama ile paralel olarak adayın verdiği bilgilerin kontrolü de İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yerine getirilir. Bu kapsamda adayın önceki iş tecrübeleri referanslar ve/veya eski işyerleri aranarak kontrol edilir, mezuniyet bilgilerinin doğruluğu resmi internet kaynaklarından veya okullarından doğrulanır, özel sertifikasyon gereken hallerde bu sertifikaların orijinal kopyaları talep edilir.

  Aday ile işbaşı koşullarında (görevi, işe başlama tarihi, ücreti vb) karşılıklı görüş birliği sağlanması durumunda İnsan Kaynakları Bölümü adaya ‘İşe Başlarken Tamamlanması Gereken Evrak Listesi’ni iletir. Adayın kendisine iletilen koşullarda (örn. İşe başlama tarihi) değişiklik talebi varsa bu talep aday ile mülakat yapan kişiye bildirilir ve görüş birliği sağlanır.

  İşe başlayacak aday ile ilgili hazırlıkların yapılması amacıyla İnsan Kaynakları Bölümü tarafından aşağıdaki iç bilgilendirme yapılır :

  • Adayın çalışacağı Bölüm Yöneticisi : Adayın çalışacağı yerin, masanın hazırlanması amacıyla,

  • İdari İşler Bölümü : Adayın oturduğu semtin servisinin bilgilendirilmesi, gerektiğinde adayın çalışacağı ofisin/masanın temizlenmesi, aday için personel giriş kartının hazırlanması,

  • Bilgi Teknolojileri Bölümü : Aday için telefon, bilgisayar gerekiyorsa temin edilmesi.
   Adayın hazırlayıp teslim ettiği evraklar İnsan Kaynakları Bölümü tarafından, eksik olup olmadığına

   yönelik kontrol edilir ve tamamsa SGK işlemleri başlatılır.

   Bununla paralel şekilde aday için belirsiz süreli ya da belirli süreli iş sözleşmesi ve oryantasyon programı hazırlanır. Oryantasyon programı adayın çalışacağı bölümün yöneticisine gönderilerek, onay verilmesi halinde adayın iş başı tarihinde uygulamaya sokulur. MİTAŞ’ı tanıtan Yeni Personel El Kitabı da iş başı tarihinde adaya verilerek bilgilendirme sağlanır.

   Personelin deneme süresinin tamamlanmasına yakın (en az 1 hafta önce) Personel Bölümü tarafından personelin yöneticisine Deneme Süresi Bitimi Değerlendirmesi formu gönderilerek, 

   personel ile çalışmaya devam edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi istenir. Devam edilmesinin istenmediği durumlarda bu prosedürün 4.7 maddesine göre hareket edilir.

   4.1.4. Terfi - Ücret ve Görev Değişikliği

   MİTAŞ’ta çalışan personelin görevinde, çalıştığı bölümde veya ücretinde (zam dönemi hariç) herhangi bir değişiklik olacaksa, Bölüm Yöneticisi tarafından personele bilgi verilip, ‘Terfi/Ücret/Görev Değişikliği Formu’ ile üst yönetim onayı alınır ve form gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilir.

   İnsan Kaynakları Bölümü tarafından değişikliğe yönelik düzenlemeler yapılarak Bölüm Yöneticisi’ne ve personele bildirilir. Bölüm, görev yeri değişikliğinde ilgili bölümler (İdari işler, bilgi teknolojileri vb) bilgilendirilerek gerekli çalışmaların yapılması sağlanır.

   4.2. Yetkinlik

   Personelin nitelik ve yetkinlik gereksinimleri, ilgili her görev için hazırlanmış olan ‘Görev Tanımı’ ile belirlenmiştir. Görev tanımları ilgili Bölüm Yöneticisi tarafından gerekli bilgiler alınarak İnsan Kaynakları Müdürü tarafından çelişen görevler ve sorumluluklar, yetkilendirilmemiş veya kasıtsız değişiklik fırsatlarını veya kuruluş varlıklarının yanlış kullanımını azaltacak şekilde hazırlanır, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilerek onaylanır.

   Görev Tanım’ında, o görevi yürütecek personelin sorumluluk ve yetkilerinin yanısıra görevler için gerekli öğrenim durumu, iş tecrübesi, kullanılan ekipmanlar, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, çalışma koşulları, özel eğitim-sertifikasyon ve ilgili diğer bilgiler verilerek nitelikler ve yetkinlikler tanımlanır.

   Personelin sorumluluk veya görev kapsamında ortaya çıkan değişiklikler İnsan Kaynakları Müdürü’ne bildirilerek gereken revizyonun yapılması sağlanır. Görev tanımları MİTAŞ ortak sunucusu Sharepoint’in İnsan Kaynakları kısmında yayınlanır.

   4.3. Performans Değerlendirme

   Her yıl Ocak ayında Bölüm Yöneticileri tarafından bir önceki yıl için personelin performans değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede ‘Performans Değerlendirme Formu’ndaki aşağıdaki kriterlere yönelik personelin performansı incelenir ve sonuçlar belirtilir.
   Yönetim Becerisi

   İş Bilgisi
   Iletişim
   Takım Çalışması
   Verimlilik
   Planlama ve Organizasyon  Problem Çözme
   İnsiyatif Alma
   İşine Bağlılık

   Değerlendirme formları bilgisayar ortamında değerlendirme yapılması ve personelin performansının izlenmesi amacıyla İnsan Kaynakları Müdürü’ne iletilir. Bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonuçları Bölüm Yöneticileri ile paylaşılır ve gerekli görülen durumlar için (düşük performans vb) düzeltici faaliyetler planlanıp yerine getirilir.

   4.4. Eğitim

  • Eğitim süreci tüm MİTAŞ personeline yöneliktir ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülür. MİTAŞ’ta eğitim ihtiyaçları aşağıdakiler ile belirlenir :

  • Yenipersonelalımı,

  • Eğitimtalepleri,

  • Ürün veya süreçlere ilişkin uygunsuzluklar,

  • Sürekliiyileştirmegereksinimi,

  • Müşteriden gelen özel istekler,

  • Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar,

  • Çalışan memnuniyeti anketlerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan bilgiler,

  • Öncekieğitimlerinsonuçları,

  • Uygulananprojeler,

  • 4.4.1. Oryantasyon Eğitimi

   Şirkete yeni katılan personel için İnsan Kaynakları Bölümü tarafından oryantasyon eğitimi düzenlenir. Bu eğitim, yöneticilerin belirlediği sıra ve içerik doğrultusunda ‘Yeni Personel Eğitim Formu’ kullanılarak gerçekleştirilir. Bu eğitim İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılacak şirket hakkında kısa bilgilendirme eğitimi ile başlar. Bu bilgilendirme eğitimi, şirket organizasyon yapısı, yerleşim planı, çalışma-yemek-istirahat düzen ve saatleri, geliş-gidişler, giriş-çıkışlar, kalite-çevre- isg politikası ve kuralları ve genel şirket kurallarının aktarımını içerir, kısa fabrika turu yapılır. Oryantasyon eğitimi sırasında personelin yapacağı görevde oluşabilecek uygunsuzlukların sonuçlara etkisi konusunda da bilgi verilir.

   İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılan bilgilendirme ve fabrika turunu takiben, oryantasyon programına uygun olarak diğer eğitimler yerine getirilir.

   MİTAŞ’ta çalışmakta olan personelin şirket içerisindeki görevinin değişmesi veya Bölüm Yöneticilerinin gerekli görmesi gibi sebeplerle, ilgili personele için de oryantasyon eğitimi düzenlenir.

   4.4.2. Eğitim Talepleri

   Eğitim talepleri personelin yöneticisi tarafından ‘Eğitim Talep ve Onay Formu’ düzenlenerek ve İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilerek yapılır. Bu formda eğitime ihtiyacı olan personelin ismi, katılması gereken eğitimin adı ve ihtiyaç gerekçesi yazılır. İhtiyaç sahiplerinin, istedikleri eğitimin gerekçesini açık bir şekilde form üzerinde tanımlamaları gereklidir. Bu gerekçe daha sonra eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesinde esas alınacağı için önemlidir.

   4.4.3. Eğitimin Gerçekleştirilmesi

   İnsan Kaynakları Bölümü tarafından üst yönetim onayı alındıktan sonra eğitim ihtiyacının karşılanması için gerekli organizasyon yapılır. Bu organizasyon aşağıdakileri içerir :

  • Eğitimi verecek kuruluşun belirlenmesi,

  • Eğitim tarih ve süresinin belirlenmesi,

  • Eğitim bedelinin belirlenmesi,

  • Eğitim yerinin belirlenmesi,

  • Eğitim konusu diğer grup şirketlerini ilgilendiriyorsa, onlardan olabilecek katılımcılar için yazışmaların yapılması ve katılımcıların kesinleştirilmesi,

  • Kesinleşen eğitim organizasyonu ile ilgili olarak üst yönetimin bilgilendirilmesi,

  • Katılımcıların genel duyuru ile bilgilendirilmesi,

  • Personel performans göstergeleri vb.

 

Eğitimin gününden 1 gün önce eğitim yerinin kontrol edilmesi, bilgi işlem altyapısının sağlanması (projeksiyon, laptop vb), gerekirse eğitim notlarının çoğaltılması,

Eğitim günü eğitimi verecek kişinin karşılanması ve eğitim yerine götürülerek eğitimin başlatılması.

Planlanan eğitimler ‘Yıllık Eğitim Planı’na güncel olarak işlenir.

Şirket içinde gerçekleşen eğitimlerde ‘Eğitime Katılım Listesi’ ile yapılan eğitim ve eğitime katılan personel kayıt altına alınır. Şirket dışından alınan eğitimlerde ise, katılımcılara verilen katılım veya başarı belgeleri birer eğitim kaydıdır. Birer kopyası personelin özlük dosyasında saklanır.

4.4.4. Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi

MİTAŞ bünyesinde, şirket içinde ve dışında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği iki kademede değerlendirilir :

Birinci kademede, katılımcılar tarafından eğitim sonrasında doldurulan ‘Eğitim Değerlendirme Anketi’ ile, eğitim konusu, eğitmen(ler), eğitim yeri ve zamanı değerlendirilir. Bu kademe değerlendirmenin amacı eğitim organizasyonunda gerekli iyileştirmeleri yapmak ve iyi değerlendirme puanı alan eğitimleri ve eğitmenleri gelecekte düzenlenecek benzer eğitimler için not etmektir.

İkinci kademede ise eğitimi takip eden 2. ayda, eğitime katılan personelin yöneticisi tarafından eğitimin, eğitimi alanın işine katkısı açısından etkinlik değerlendirmesi yapılır ve sonuç ‘Eğitim Performans Takip Formu’na işlenir. Bu kademe değerlendirme ‘kişisel eğitim etkinliği puanı olarak dikkate alınır ve eğitime tek bir kişi katılmışsa, Eğitim Planı’ndaki ‘Etkinlik Sonucu’ sütununa yazılır.

Eğitime birden fazla kişi katılmışsa, katılımcıların kişisel eğitim etkinlik puanlarının toplamı, eğitime katılan kişi sayısına bölünerek eğitimin grup etkinlik puanı belirlenir ve Eğitim Planı’ndaki ‘Etkinlik Sonucu’ sütununa yazılır.

Eğitim etkinliği sonucu 100 üzerinden en az 60 puan olan eğitimlerin amacına ulaştığı kabul edilir. Etkin bulunmayan eğitimler için yapılacak faaliyetler İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

4.5. Eğitim Kayıtları

Tüm eğitim kayıtları İnsan Kaynakları Bölümü tarafından, Kayıtların Kontrolu prosedüründe belirtilen süre kadar muhafaza edilir.

4.6. Motivasyon ve Yetkilendirme

Şirket için belirlenen hedef ve başarılara ulaşmada personel motivasyonunun öneminin farkında olunarak, çalışanların motivasyonunu sağlayacak ve yaratıcılığını destekleyecek uygulamalar yapılır.

Bu amaçla yıllık geziler, kokteyller, spor turnuvaları, bayramlarda hediye çeklerinin dağıtılması gibi sosyal aktiviteler yerine getirilir. Bu faaliyetlerin detayları yapılan önerileri de değerlendirerek, üst yönetim tarafından belirlenir ve seçilen sorumlular tarafından uygulanır.

Personelin sorumluluklarını geliştirmek amacıyla, çalışanlar yaptıkları faaliyetler için mümkün olduğunca yetkilendirilir. Bunda amaç, gerçekleştirilen faaliyetlerin verimli ve kaliteli yapılmasından çalışanların sorumlu olduğu bilincini yerleştirmektir.

Kurumsal kültür ve çalışanların motivasyonu konusunda dışardan yetkin bir insan kaynakları firmasıyla anlaşılarak veya buna yönelik bir anket formu oluşturularak ölçüm uygulaması yapılabilir. Bu uygulama ancak üst yönetimin talebi olması halinde gerçekleştirilir ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından organize edilir. Ölçüm sonuçları üst yönetim ile paylaşılır; ayrıca çalışanların motivasyonunu sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi için kullanılır.

4.7. İşten Ayrılma

Personelin işten ayrılması kendisinin istifa etmesi veya şirket tarafından iş ile ilişiğinin kesilmesi şeklinde olur.

Kendisi ayrılan personel, ayrılma isteğini belirten istifa dilekçesini yazarak ve imzalayarak yöneticisine verir. Dilekçe personelin yöneticisi tarafından onaylanırsa İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilir ve gerektiğinde e-posta ile bilgi verilir. İnsan Kaynakları Yöneticisi dilekçeyi gözden geçirip, ihbar süresi ve diğer hususları personelin yöneticisiyle netleştirir ve dilekçeye imza atarak ilişik kesme işlemlerinin yapılması için Personel Bölümü’ne iletir (ihbar süresinin dikkate alınacağı durumlarda ilişik kesme işlemleri ilgili tarihte yapılır). Bunun yanısıra e-posta ile konu Bilgi Teknolojileri Bölümü’ne bildirilerek personelin üzerinde mevcut bilgi işlem ekipmanlarının devralınmasına yönelik hazırlığın yapılması temin edilir. Bu ekipmanların fiili olarak devralınması Personel Bölümü’nün ilişik kesme işlemine başladığını bir e-posta ile Bilgi Teknolojileri Bölümü’ne bildirmesi ile yerine getirilir.

Şirket tarafından işten çıkartılması kararı alınan personele bu karar yöneticisi veya Personel Bölümü tarafından sözlü olarak bildirilir, akabinde çıkış nedenlerinin açıkça belirtildiği fesih belgesi personele tebliğ edilerek ilişik kesme işlemleri yerine getirilir.

Her iki durumda da personelin iş sözleşmesi hükümleri ve 4857 sayılı İş Kanunu esas alınır.

İlişik kesme evrakları Personel Bölümü tarafından personelin dosyasında muhafaza edilir.

4.8. İzlenen Kriterler

MİTAŞ Grup şirketleri çalışanlarında bu prosedür ve ilgili diğer İnsan Kaynakları talimatlarına uygun şekilde aşağıdaki kriterlerde izleme yapılarak veriler tutulur.

 • -  Deneme süresi

 • -  İzinler (mazeret izni, yıllık izin, hastalık izni, doğum izni vb)

 • -  Çalışma saatleri ve fazla mesailer

 • -  Görev - şirket değişiklikleri, terfiler

 • -  Ücret ve diğer ödemeler

 • -  Performans puanı

 • -  Çalışan memnuniyeti

 • -  Eğitimler

-  Disiplin cezaları

5. EKLER

F 6.2-01 Görev Tanımı
F 6.2-02 Eğitim Değerlendirme Anketi
F 6.2-03 Eğitim Performans Takip Formu  F 6.2-06 Yeni Personel Eğitim Formu
F 6.2-07 Eğitime Katılım Listesi

F 6.2-08 Yıllık Eğitim Planı

F 6.2-09 Mülakat Değerlendirme Formu
F 6.2-12 Personel Talep Formu
F 6.2-13 Eğitim Talep ve Onay Formu
F 6.2-14 Performans Değerlendirme Formu
F 6.2-24 Terfi / Ücret / Görev Değişikliği Formu
F 6.2-28 İşe Başlarken Tamamlanması Gereken Evrak Listesi