İŞ ETİĞİ KURALLARI

İŞ ETİĞİ KURALLARI

MİTAŞ Şirketler Grubu olarak, tüm faaliyetlerimizde ve süreçlerimizde sektörün etik mesleki ilkelerine ve mesleki davranış kurallarına uymaktayız. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katılarak taahhüt ettiğimiz gibi, insan haklarına, çalışma koşullarına, çevreye ve iyi bir topluma ilişkin evrensel ilkelere tamamen uyarız. İçselleştirdiğimiz bu ilkelerin tüm paydaşlarımız tarafından uygulanmasını sağlamak için özel önem veriyoruz. Sosyal kalkınmayı ve çevre korumayı destekliyoruz.

Temel ilkelerimiz bizi tüm operasyon ve faaliyetlerimizde yönlendirir.

Dürüstlük: Tüm çalışmalarımızda ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızla ve diğer taraflarla olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine riayet ediyoruz.
Güvenilirlik: Gerçekleştirilen zamanında, eksiksiz yaptırımlar ve şartlı tahliye şartlarına uygun olarak müşterilere ve diğer paydaşlara açık, anlaşılır ve kesin bilgi sağlarız.
Objektiflik: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, düşünce ve etnik köken nedeniyle önyargılı davranmamaktayız; Hiçbir durumda ayrımcılık yapmamaktayız.
Uyumluluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara riayet ediyoruz.
Şeffaflık: Müşterileri ve kamuoyunu, gizli bilgileri hariç tutarak, tam, eksiksiz ve zamanında bilgilendiririz.
Sosyal Fayda ve Çevresel Etkiyi Korumak: Mitaş Grubu, tüm süreçlerinde, operasyonlarında ve yatırımlarında sosyal imtiyaz, sektörün gelişimi, sürdürülebilirliği ve sektörün güvenini sürdürülebilirliği konularında şirket imajı, fayda ve karlılığı doğrultusunda korumaktadır; Çevre, tüketici ve halk sağlığı düzenlemelerine uygundur.
 
 
Yaklaşımımız ve faaliyetlerimizle ilgili olarak uymak zorunda olduğumuz kuralların sözü edilen sorunlarla sınırlı olmadığını ve tüm etik ilkeleri yazılı hale getirmenin mümkün olmadığını kabul ederiz.

Burada yazılanlardan farklı bir durumla karşılaşırsak, temel ilkelerimiz ışığında hareket ederiz ve belirsiz durumlar hakkında üstlerine danışırız.

Şirketin başarısını korumak ve Mitaş Grubunun itibarını korumak için etik ilkelere uymak zorundayız. Birimizin bu etik ilkelere karşı hareketi bile güvenilirlik ve faaliyetlerimizi paydaşlarımız önünde etkileyebilir.

Dolayısıyla, etik ilkelerimize karşı bir işlem veya süreçle karşılaştığımızda veya şüpheniz varsa, ihlalleri üstlerimize kesinlikle bildiririz. Bu etik ilkeler uyarınca davranmak kadar önemlidir.

Volkan KARABAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

ETİK İLKELERİMİZ
 

1. Sosyal Yardımın, İyi Toplumun Korunması, Yolsuzluğa Karşı Mücadele ve Rüşvet

İnsan hakları

Herkes, Birleşmiş Milletler-İnsan Hakları Bildirgesi'nde yer alan, yaşama, özgür olma, güvenliği sağlama, kötü işkence ve kötü muamele görmeme, adil ve tarafsız yargılanma, mahremiyet, çözüm ve insan hakları gibi temel insan haklarına sahiptir. Seyahat, evlilik, mülk edinimi, düşünme ve fikir beyan etme, genel ve eşit oy ile kamu idaresine katılma, örgütlenme özgürlüğü, eşit oranda kamu hizmetlerinden yararlanma, adil ve eşit koşullar altında çalışma, dinlenme ve yıllık izin, sosyal Güvenlik, adil ve eşit eğitim, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler, din ve vicdana katılmak ve bunlardan istifade etmek.

Kendi faaliyetlerimiz, tedarik zincirimiz ve ürünlerimizle ilgili olarak kölelik, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, insan kaçakçılığı ve işyeri kötüye kullanımı dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini kesinlikle yasaklıyoruz.

Bu bağlamda, insan haklarına saygımız önceliğimizdir.

Çalışma şartları

Sağlıklı, güvenli ve güvenli çalışma ortamına önem veriyoruz.

Zorunlu çalışma uygulamaları ve çocuk istihdamına müsamaha gösterilmedik.

Çalışanlarımıza ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. Nedeniyle ayrımcılığa ve tacize maruz kalmamaktayız.

Paydaşlarımızın bu konularda da önem vermesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Çevre

Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıkların asgariye indirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Çevre kanunlarına ve yönetmeliklere tam olarak uygunduruz. Paydaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye teşvik ediyoruz. İş yaptığımız firmaların bu konuda gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz.

Çalışanlarımızın ve diğer menfaat sahiplerinin geri dönüşüm ve tekrar kullanımı desteklemeye teşvik edilmesi ve bu konuda bilinçlendirilmesi için faaliyetler yürütüyoruz.

Uluslararası olarak işbirliği yapıyoruz ve sera gazı emisyonunu azaltmak için şeffaflık politikasını destekliyoruz.

Ürün ve hizmet alım seçiminde, sosyal ve çevre dostu faaliyet / üretim sistemleri kullanarak çalışan tedarikçileri tercih ediyoruz.

Terbiyeli Toplumla İlgili Politika, Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvete Karşı Uyum

İlgili kurumlarla olan ilişkilerimizde, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun şirketimiz tarafından kabul edilemeyeceğini ve uyuşturucu ve kumar girişimlerini finanse etmediğimizi açıkça ifade etmektedir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının amaçlarımızın, şirketlerin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli olan yolsuzluk ve rüşvet, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyma ve bununla uyum içinde hareket etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz politika.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızın, Yürütme Kurulu, iştirakler ve bağlı kuruluşlar ile bunların çalışanları, ürün veya hizmetleri tedarik eden dış kaynak kullanımı şirketleri ve bunların çalışanlarını, şirket adına hareket eden kişi ve kuruluşları kapsayan tüm çalışanlarımı kapsadığını kabul ederiz. Tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar ve dış denetçiler.

Sosyal katkı

Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal katkının bir uzantısı olarak, yaşadığımız fiziksel ve sosyal çevrenin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak sosyal katkı faaliyetlerini hayata geçiriyoruz; Kültür, sanat ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir Satın Alma

Ürün ve hizmetlerin seçiminde, sosyal ve çevre dostu faaliyet / üretim sistemlerine sahip tedarikçileri tercih ediyoruz.

Tedarikçilerimizin, bizimle olan ilişkilerini adil ve etik bir temelde yürütmelerini ve bu davranış kurallarında sürdürülebilirlik konusundaki temel ilkelerimize uymalarını bekliyoruz.

2. Müşterilerimiz için Sorumluluklarımız

Dürüstlük, Şeffaflık ve Güvenilirlik

Müşterilerimize hak ve yükümlülükleri konusunda tam, doğru ve zamanında bilgi veriyoruz.

Müşterilerimize açık ve zamanında kullandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili göz önüne alınacak hususları, avantajları, maliyetleri ve potansiyel riskleri müşterilerimize açıklıyoruz.

Anlaşamayacakları teknik terimleri kullanmamak ve abartılı, yanıltıcı ifadeler kullanmamak, müşterilerimize açık ve kesin açıklamalar yapmakla ilgileniyoruz.

Müşterilere sunulan ürünler ve hizmetler ile ilgili taahhütte bulunamayacağımız taahhütte bulunmuyoruz; Sözlerimize kadar yaşa ve güvenilirliğin bozulmasına izin verme.

Müşterilere eksik, yanlış bilgi vermeyeceğiz; herhangi bir şekilde şekil veya şekil veremez; Müşteri hakları ihlali olarak algılanacak her türlü davranış ve tutumdan uzak durun.

Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamaya çalışıyoruz ve onlar için doğru çözümleri üretiyoruz.

Tarafsızlık

Irk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, uyruk, siyasi düşünce, yaş, sakatlık vb. Konularda müşterilerimiz arasında ayrım yapmamaktayız. Müşterilerimize yasalar dahilinde eşit ve tarafsız bir hizmet sunmaktayız.

Müşterilerimizle dini, politik, etnik ve bu tür tartışmalara girmeyiz.

Müşteri şikayetleri

Müşterinin talepleri yetki ve sorumluluklarımızın dışındaysa veya alanlarda yeterli bilgiye sahip değilsek, yetkili kişilere veya birimlerimize bildiririz.

Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktayız; Gerçekleştirilen operasyonlarda müşteri şikayetlerini önlemek için nihai bir dikkat gösterin.

Müşteri şikayetlerini en kısa zamanda çözmeye ve bu tür şikayetlerin tekrar oluşmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.

Kanun ve Yönetmeliklere Uyum

Tüm ilgili kanun ve kurallara tam olarak uymak zorundayız.

Suçtan Kaynaklanan Varlıkların Aklanmasına Karşı Mücadele

Aklama, terörizm finansmanı ve diğer suçlarla ilgili yasal yükümlülüklerimizin ve sosyal sorumluluğumuzun, aklama ve terörün finansmanıyla mücadele politikamız uyarınca farkındayız.

Devlet Kurumları ve Kuruluşlarıyla İşbirliği

Resmi makamlarla ilişkilerimizde dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ile uyumlu hareket ederiz; Denetim ve denetim için istenen bilgi, belge ve kayıtları mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında sunmaya özen gösteriniz.

3. Medya, Kamu ve Dış Kurumlar ve Kişilerle İlişkiler

Mitaş Ticari Markası ve Grup Şirketlerinin Kullanımı

"MİTAŞ" ın ve Grup Şirketlerinin ticari markalarının Grubumuzun en değerli varlıklarından biri olduğunun farkındayız.

Bu ticari markaların kullanımıyla ilgili kuralları ve uygulamaları kabul eder ve firmalarımızın isimleri, logoları ve markaları işimizin dışında genel bir kural olarak kullanmazlar.

İşlerimizde ve faaliyetlerimizde ticari markalarımızın itibar kaybına neden olmaz.

Yazılı ve Görsel Medya

Mitaş ve Şirketlerimizin ismini kullanmadan iş dışı, sosyal / kişisel taleplerini karşılıyoruz.

İnternet Ve Sosyal Medya

İnternet ve sosyal medya kullanırken şirketlerimizi temsil ettiğimizi unutmayalım. Şirketlerimizi küçük düşüren veya itibardan düşüren herhangi bir bağlantıya girmeyiz.
Telif hakları ve adil kullanım gibi düzenlemelere uygun hareket ediyoruz; Yasalar ve mevzuata aykırı olan veya suç unsuru içeren yazılı ve görsel içerikleri paylaşmıyoruz.

Dış Kurumlar ve Kişiler
Konferans, panel, seminer gibi organizasyonlarda, ilgili departmanın bilgisi ve rızası olmaksızın şirketlerimiz adına gizli bilgi ifşa etmiyoruz, ödevimiz nedeniyle katılmamız sağlanıyor ya da Eğitim amacıyla.

Gizli bilgileri ifşa etmiyoruz; Eğitim, ders, konferans, seminer, panel ve benzeri gibi mesai saatleri dışında katılacağımız organizasyonlarda müzakerelerde ve görüşmelerde paylaşılan kendi fikir ve görüşlerimizin firmalarımız olarak algılanmasına izin vermiyoruz.

Meslek Örgütleri ve Diğer Şirketler ile İlişkilerimiz

Müşterilerin ve diğer şirketlerin sırlarının ihlal edilmemesi koşuluyla; Firmalarımızın mevzuat ve ilkeleri çerçevesinde mesleki organizasyonlarla doğru, eksiksiz ve anlaşılır bilgi alışverişi yapıyoruz '.

Bu pazarlarda serbest pazarlara müdahale etmenin ve ürünlerin ve araçların fiyatlarının rekabet ortamını bozmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu kabul ediyoruz.
Duyurularımızda ve reklamlarımızda, yasal düzenlemelere ve toplumsal ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranıyoruz; Diğer şirketleri veya ürünleri ve hizmetleri küçümseyen ifade ve ifadeler içermez; Saygınlıklarına ve itibarlarına zarar vermek için her türlü önlemden kaçınırız.
Personel alımı konusunda haksız rekabete neden olabilecek her türlü uygulamadan kaçınırız.

 

Kurumsal Varlıkların Korunması

Müşterilerimizin ve şirketlerin bilgileri en önemli varlıklarımızdan biridir. Bu bilgilerin gizliliği korunmalı ve aktivitelerimizin ve performansımızın sürdürülebilirliği için yetkisiz kişilere erişim önlenmelidir. Gizlilik ve bilgi güvenliği de yasal düzenlemelerin şartlarıdır ve bunların ihlali yasal yaptırımlara tabidir. Veri iletişim kanalları son derece geliştiğinde bu çağda bilgi güvenliğini sağlamak için daha sorumlu davranmalıyız.

Müşteri Bilgileri

Konumumuz nedeniyle elimizde olan müşteri bilgilerini kötüye kullanmıyoruz.

Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamamız konusundaki sorumluluklarımızı kabul ediyoruz; Bu tür bilgilerin güvenliğini sağlayın ve bu bilgileri yasal olarak yetkili kişi ve kuruluşlar dışındaki herhangi biriyle paylaşmayın.

Paydaşlarımızla İlgili Bilgiler

Çalışanlarımızın kişisel ve çalışma bilgilerinin gizliliğine önem veriyoruz; Yetkisiz kişilerin bu bilgilere erişmesini önlemek için gerekli önlemleri alınız.

Tedarikçilerimiz, proje ve iş ortaklarımız, diğer menfaat sahipleri ile ilgili bilgilerin özel ve gizli olduğunu kabul ederiz; Bu tür bilgileri yetkisiz kişilerle paylaşmayın.

Risklere Karşı Koruma

En kritik konulardan biri olduğunun, etkin risk yönetimi olduğunun farkındayız. Yaptığımız süreçlerin ve risklerin olası sonuçlarını değerlendiririz; Faaliyetlerimizin genel risk politikaları ve risk yönetimi ilkelerine uygun olmasını sağlamak.
Protokole, mesleki yaşamın gereklerine, toplumsal normlara ve etik ilkelere uygun hareket ediyoruz.

Menfaat çatışması

Çıkar çatışması, bir çalışanın kendisinin, yakınlarının veya şirketlerinin ya da ilişkileri olan kişilerin şirketlerle olan ticari ilişkide bir görev veya görev aldığı, bu nedenle çalışanın kendi menfaati ile Şirketin ilgisi veya böyle bir algılamanın ortaya çıkması.

Bu tanıma dayanarak, ilgili temel ilkelere riayet ediyoruz;
 

Ticari olmayan faaliyetler,
Kurumsal fırsatlar,
Taraflarla ticari ilişkiler,
Kişisel iş ilişkileri,
Hayır kuruluşları, bağışlar ve katkılar,
Hediye kabulü,
Siyasi faaliyetler ve mali katkılar.

Bununla birlikte, çıkar çatışmasına neden olabilecek veya algılanabilecek durumların sözü edilen sorunlarla sınırlı olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, her işlemimizi ve eylemimizi şu temellere göre değerlendiriyoruz;

Ister başkaları tarafından çıkar çatışması olarak algılanıp yaratılmayacağını ve meydana gelmesi durumunda bizi ve şirketleri zor durumda bırakıp bırakmayacağını,
Ister nesnelliği etkileyip etkilemeyeceği, yoksa nesnelere aykırılık olarak algılanacağına,
Paydaşlarımızın olumsuz etkilenip etkilenmeyecekleri,
Görev ve sorumluluklarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceği.

Yardımlar, Bağışlar ve Katkı Payı

Ticaret Odası, Borsa gibi meslek kuruluşlarıyla kar amacı gütmeyen dernek, vakıf ve kooperatiflere; Bununla birlikte, kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki görevlerimiz sırasında şirketlerin adlarını, tesislerini ve görevlerini kullanmamaktayız.

Birlik veya çeşitli kurumlar adına bile müşterilerden veya diğer çalışanlardan hiçbir zaman bağış isteği veya benzeri talepler yapmamaktayız.

Hibe ve bağışların yapılabilmesi için yetkili mercilerin onayının alınması gerektiğini kabul ediyoruz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara kişisel bağışlarımızın gizli, gönüllü olması ve işimizle alakalı olmamasına dikkat ediyoruz.

Hediye Kabul

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kişiler ve kurumlarımızın düşük fiyatlı sembolik hediyeler dışında hiçbir hediye kabul etmiyoruz. Özellikle iş dünyasında alınacak kararlarımızda efektör olarak algılanabilecek hediyeler kabul etmiyoruz.

Siyasi Faaliyetler ve Mali Katkılar

Bu tür partilerin uzantısı olan herhangi bir siyasi partiye ve kuruma aktif olarak katılmıyoruz; Bu siyasi partilere maddi destek olarak görülen her türlü hareketten kaçının.

Ayrımcılık ve Taciz

Bir çalışanın ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, sakatlık vb. Konularda ayrımcılığa ve tacize maruz kalmasına izin vermiyoruz.

Bir çalışanın kişisel çalışmalarımızı görev, yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmamasını sağlıyoruz.

Kariyer gelişiminin kapasite ve performansa dayandığını kabul eder; Ve buna göre hareket ediyoruz.

İşyerinde mobbing'e neden olmaz.

İşyerinde Güvenlik ve İş Sürekliliği

Çalışanlar olarak, iş yerinde emniyet sağlamak için tüm sağlık ve güvenlik politikalarına uymak için azami gayret gösteriyoruz.

İş sürekliliğini askıya alacak yangın, doğal afet veya diğer acil durumlar söz konusu olduğunda, pazarın ve müşterinin gereksinimlerini karşılamaya devam etmemizi ve iş sürekliliğini ve varsa bu bağlamda sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz için iş sürekliliği planımız kapsamında acil durum planlarını kabul ederiz, Ve gerektiğinde uygulayın.